ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២៖ ប្រតិភូ KKF និង Mongtagnard ចូលជួបមន្ត្រីក្រងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម នៅកម្ពុជាក្រោម និង ម៉ុងតៃញ៉ានៅតំបន់ខ្ពង់រាប ភាគកណ្ដាលវៀតណាម ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរំលោភសិទ្ធិមនិស្ស ។

ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២៖ ប្រតិភូ KKF និង Mongtagnard ចូលជួបមន្ត្រីក្រងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម នៅកម្ពុជាក្រោម និង ម៉ុងតៃញ៉ានៅតំបន់ខ្ពង់រាប ភាគកណ្ដាលវៀតណាម ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរំលោភសិទ្ធិមនិស្ស ។