លោក Yan Naing Tun ​អ្នក​ទោស​នយោបាយភូមា និយាយជាមួយអ្នកសែត នៅទីក្រុង Yangon កាលពីថ្ងៃ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក Yan Naing Tun ​អ្នក​ទោស​នយោបាយភូមា និយាយជាមួយអ្នកសែត នៅទីក្រុង Yangon កាលពីថ្ងៃ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក Yan Naing Tun ​អ្នក​ទោស​នយោបាយភូមា និយាយជាមួយអ្នកសែត នៅទីក្រុង Yangon កាលពីថ្ងៃ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។