ប៉ូលិសខ្មែរបង្ក្រាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។ រូបថត ហេង ជីវន l ភ្នំពេញប៉ុស្

ប៉ូលិសខ្មែរបង្ក្រាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។ រូបថត ហេង ជីវន l ភ្នំពេញប៉ុស្