ប៉ូលិសខ្មែរដេញសំពងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។

ប៉ូលិសខ្មែរដេញសំពងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។