ព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ តូន នៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋសភាអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត ម៉ែន គឹម សេង l VOA

ព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ តូន នៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋសភាអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត ម៉ែន គឹម សេង l VOA