ពីឆ្វេងទីស្ដាំ៖ ព្រះតេជព្រះគុណ ម៉ិញ សុបិន, ព្រះតេជព្រះគុណ យឿង តារា, ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា , ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វ៉ាំង យ៉ុង នៅព្រលានយន្តហោះ San Francisco ថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ពីឆ្វេងទីស្ដាំ៖ ព្រះតេជព្រះគុណ ម៉ិញ សុបិន, ព្រះតេជព្រះគុណ យឿង តារា, ព្រះតេជព្រះគុណ
សឺង យ៉ឹងរតនា , ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង វ៉ាំង យ៉ុង នៅព្រលានយន្តហោះ San Francisco ថ្ងៃទី
០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ។