សមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅសកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវិទ្យាល័យ ថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

សមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅសកលវិទ្យាល័យមហាចុឡាឡុងករណ៍រាជវិទ្យាល័យ ថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។