លោក កៀង សាវណ្ណ អ្នកបើកម៉ូតូ ជូនព្រះសង្ឃត្រូវគ្រោះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍ដេកសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះត្រពាំង ។

លោក កៀង សាវណ្ណ អ្នកបើកម៉ូតូ ជូនព្រះសង្ឃត្រូវគ្រោះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍ដេកសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះត្រពាំង ។

លោក កៀង សាវណ្ណ អ្នកបើកម៉ូតូ ជូនព្រះសង្ឃត្រូវគ្រោះ ថ្នាក់ចរាចរណ៍ដេកសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះត្រពាំង ។