ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរធ្វើសង្ឃទាននៅសមាគមពុទ្ធសាសនា និង វប្បធម៌ខ្មែរអ៊ីតាលី កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២

ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរធ្វើសង្ឃទាននៅសមាគមពុទ្ធសាសនា និង វប្បធម៌ខ្មែរអ៊ីតាលី កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២

ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរធ្វើសង្ឃទាននៅសមាគមពុទ្ធសាសនា និង វប្បធម៌ខ្មែរអ៊ីតាលី កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២