កាសែតធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកកាសែត នៅភូមា ថ្ងៃទី ០៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត AP

កាសែតធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកកាសែត នៅភូមា ថ្ងៃទី ០៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។ រូបថត AP