សិស្សមកពីវត្តនានា ។

សមណសិស្សមកពីវត្តស្វាយសៀមថ្មី ។