បុស្បុក​ដែល​គេ​ដាក់​តាំង​នៅ​ក្នុង​ស្រះ​គូ នា​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ពេល​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក ។

បុស្បុក​ដែល​គេ​ដាក់​តាំង​នៅ​ក្នុង​ស្រះ​គូ នា​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ពេល​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក ។