របាំ​​យក្ស​ដែល​សម្ដែង​ដោយ​ក្រុម​របាំង​ខ្មែរ​ក្រោម​នៅ​វត្ត​កំពង់ ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក ។

របាំ​​យក្ស​ដែល​សម្ដែង​ដោយ​ក្រុម​របាំង​ខ្មែរ​ក្រោម​នៅ​វត្ត​កំពង់ ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក ។