ពលរដ្ឋ និង ព្រះសង្ឃខ្មែរ ជាច្រើនរយអង្គ/រូប ធ្វើការតវ៉ាខាងមុខតុលាការកំពូលដើម្បីទាមទារឱ្យមាន ការដោះលែងអ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា សកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងកក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ។ រូបថត៖ VOA

ពលរដ្ឋ និង ព្រះសង្ឃខ្មែរ ជាច្រើនរយអង្គ/រូប ធ្វើការតវ៉ាខាងមុខតុលាការកំពូលដើម្បីទាមទារឱ្យមាន ការដោះលែងអ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា សកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍បឹងកក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ។ រូបថត៖ VOA