បាតុកម្មនៅបាងកក ប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។ Xinhua/Rachen Sageamsak)

បាតុកម្មនៅបាងកក ប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ។ Xinhua/Rachen Sageamsak)