លុម្ពិនីជាទីតាំងពុទ្ធមណ្ឌលធំមួយ ក្នុងចំណោមពុទ្ធមណ្ឌលទាំង ៤ គឺ កុសិនគរ, ពោធិគយា និង Sanarth ។

លុម្ពិនីជាទីតាំងពុទ្ធមណ្ឌលធំមួយ ក្នុងចំណោមពុទ្ធមណ្ឌលទាំង ៤ គឺ កុសិនគរ, ពោធិគយា និង Sanarth ។ CNN