ក្រុមបុរាណវិទូកំពុងកាយរកវត្ថុមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ មាយាទេវី ។ CNN

ក្រុមបុរាណវិទូកំពុងកាយរកវត្ថុមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ មាយាទេវី ។ CNN