130422_07

ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីម្សិលមិញ។ រូបថត ច័ន្ទនីដា

ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីម្សិលមិញ។ រូបថត ច័ន្ទនីដា