ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដាល់អំបុក​ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក ។

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដាល់អំបុក​ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្នុង​ពិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​ពេល​បុណ្យ​អុំទូក ។