ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រេន កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅទីក្រុងព្រែកឫស្សី ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ រេន កំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅទីក្រុងព្រែកឫស្សី ។