សមណសិស្សមកពីវត្តស្វាយសៀមថ្មី ។

សមណសិស្សមកពីវត្តស្វាយសៀមថ្មី ។