នាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភ មហាសន្និបាត លើកទី ១០ នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

១. លោក ថាច់ តង នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ៥០០ ដុល្លារ ។
២.ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង គុយ គង់នៅវត្តពុទ្ធឃោសាចារ្យ ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ៣០០ ដុល្លារ ។
៣. ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង ថាច់ យុង គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ២០០ ដុល្លារ ។
៤. លោក ឡឹម ស៊ីវ៉េត នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ៣០០ ដុល្លារ ។
៥. ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ២០០ ដុល្លារ ។
៦. លោក ថាច់ វឿង នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ១០០ ដុល្លារ ។
៧. លោក ថាច់ ចួន នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ ។
៨. លោក ថាច់ វិន នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ ។
៩. លោក ម៉ៅ មុនី នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
៩. លោក លី ឃោន នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ៣០០ ដុល្លារ ។
១០. អ្នកស្រី លិនដា ចន្ទ នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
១១. អ្នកស្រី កែវ សារុន នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
១២. អ្នកស្រី ឡឺម ធី ហេន នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
១៣. លោក ឡឺម ខេន នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ៥០ ដុល្លារ ។
១៤. លោក វិញ សាញ់ នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
១៥. លោក ឡឹម ប្រាំង នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
១៦. លោក ថាច់ វូ នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
១៧. លោក ចៅ ហ្វាង អាញ់ នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។
១៨. លោក ចៅ សារី នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ១០០ ដុល្លារ ។

សូមជំរាបជូនថា លោក លោកស្រី និងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយមានបំណងវិភាគទានថវិកា ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់មហាសន្និបាត សកល លើកទី ១០ នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកា លីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៧,២៨ និង ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ សូមលោក លោកស្រី និងសប្បុរសជន ទាកទង លោក ឡឹម ស៊ីវ៉េត ហេរញ្ញិកនៃគណៈ កម្មការ រៀបចំមហាសន្និបាត ទូរស័ព្ទលេខ ៤០៨ ៧១២១២៥៣ ឬ ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា ប្រធាន នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម តាម ទូរស័ព្ទលេខ ៤០៨ ៥៥០ ៥០៦០