កងកម្លាំងចុះមករំសាយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

កងកម្លាំងចុះមករំសាយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។