មន្ទីរពេទ្យយួនខេត្តមាត់ជ្រូក ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១៖ លោក ចៅ ហេន ត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនដាក់ខ្នោះជើងទាំងសុខ ភាពទ្រុឌទ្រោម ខណៈដែលលោកត្រួវបានចេញពីគុកមួយរយៈ ដើម្បីព្យាបាលរបួសនិងជំងឺដែលត្រួវបានឆ្មាំគុកយួនធ្វើទារុណកម្ម ។

មន្ទីរពេទ្យយួនខេត្តមាត់ជ្រូក ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១៖ លោក ចៅ ហេន ត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនដាក់ខ្នោះជើងទាំងសុខ ភាពទ្រុឌទ្រោម ខណៈដែលលោកត្រួវបានចេញពីគុកមួយរយៈ ដើម្បីព្យាបាលរបួសនិងជំងឺដែលត្រួវបានឆ្មាំគុកយួនធ្វើទារុណកម្ម ។