អាវយឺត VOKK ជុំវិញ​ពិភពលោក​

​ខាងក្រោម​ជា​រូបថត​អ្នកយកព័ត៌មាន​វិទ្យុ “​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម​” (VOKK) និង​អ្នកគាំទ្រ​វិទ្យុ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក បាន​ពាក់​អាវយឺត VOKK ដែល យើង បាន​ចែក ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ។​

ក្រុមការងារ នៃ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម សូម​ថ្លែងអំណរគុណ លោកអ្នក ដែល​បាន​ពាក់​អាវយឺត VOKK ដែល​ធ្វើ​វិទ្យុ​សំឡេង​កម្ពុជា​ក្រោម មាន​អ្នក ស្គាល់​កាន់តែច្រើន​តាមរយៈ សកម្មភាព​ទាំងនេះ ។​

តារា Facebook ខ្មែរក្រោមទាំង ៣ រូប (អាមេរិក, ហូឡង់ , កម្ពុជាក្រោម) ។
តារា Facebook ខ្មែរក្រោមទាំង ៣ រូប (អាមេរិក, ហូឡង់ , កម្ពុជាក្រោម) ។
កម្ពុជា៖ អ្នកកាសែតខ្មែរតែពាក់អាវ VOKK ។
កម្ពុជា៖ អ្នកកាសែតខ្មែរតែពាក់អាវ VOKK ។
កម្ពុជា៖ អ្នកកាសែតខ្មែរតែពាក់អាវ VOKK ។
កម្ពុជា៖ អ្នកកាសែតខ្មែរតែពាក់អាវ VOKK ។
កម្ពុជា៖ លោក លី ឈូន ចាងហ្វាង កាសែត ព្រៃនគរ ។
កម្ពុជា៖ លោក លី ឈូន ចាងហ្វាង កាសែត ព្រៃនគរ ។
កម្ពុជា៖ យុវតីខ្មែរក្រោម ។
កម្ពុជា៖ យុវតីខ្មែរក្រោម ។
ប្រទេសសស្វិស ៖ អ្នកស្រី ថាច់ សុភាព (ស្ដាំ) ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំស្វិស ។
ប្រទេសសស្វិស ៖ អ្នកស្រី ថាច់ សុភាព (ស្ដាំ) ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំស្វិស ។
ប្រទេសសស្វិស ៖ អ្នកស្រី ថាច់ សុភាព (ស្ដាំ) ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំស្វិស ។
ប្រទេសសស្វិស ៖ អ្នកស្រី ថាច់ សុភាព (ស្ដាំ) ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំស្វិស ។
ប្រទេសថៃ៖ លោក សឺន ថាយ ធន អ្នករាយការណ៍ VOKK ។
ប្រទេសថៃ៖ លោក សឺន ថាយ ធន អ្នករាយការណ៍ VOKK ។
សហរដ្ឋអាមេរិក៖ អ្នកនាង កៀង សុធី ប្រធានគណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
សហរដ្ឋអាមេរិក៖ អ្នកនាង កៀង សុធី ប្រធានគណៈកម្មាធិការយុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។
ខ្មែរភូមិធំ ពីកម្ពុជាក្រោម ។
ខ្មែរភូមិធំ ពីកម្ពុជាក្រោម ។
សហរដ្ឋអាមេរិក៖ លោក ថាច់ ធាវី និងមិត្តភក្តិ៍ ។
សហរដ្ឋអាមេរិក៖ លោក ថាច់ ធាវី និងមិត្តភក្តិ៍ ។
សហរដ្ឋអាមេរិក៖ លោក ថាច់ ធាវី ។
សហរដ្ឋអាមេរិក៖ លោក ថាច់ ធាវី ។
ប្រទេសថៃ៖ លោក សឺន ថាយ ធន អ្នករាយការណ៍ VOKK និងសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃ ។
ប្រទេសថៃ៖ លោក សឺន ថាយ ធន អ្នករាយការណ៍ VOKK និងសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃ ។
ប្រទេសថៃ៖ លោក សឺន ថាយ ធន អ្នករាយការណ៍ VOKK និងសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃ ។
ប្រទេសថៃ៖ លោក សឺន ថាយ ធន អ្នករាយការណ៍ VOKK និងសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃ ។
ប្រទេសថៃ៖ លោក សឺន ថាយ ធន អ្នករាយការណ៍ VOKK និងសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃ ។
ប្រទេសថៃ៖ លោក សឺន ថាយ ធន អ្នករាយការណ៍ VOKK និងសមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃ ។