អាជ្ញាធរយួន ខែត្រមាត់ជ្រូក ហាមមិនឱ្យខ្មែរក្រោម មើលទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ដែលផ្សាយចេញពី ប្រទេសកម្ពុជា

មិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីគោរពរាប់អាន ថ្មីៗនេះ ប្រភព ព័ត៌មាន ពីកម្ពុជាក្រោម បានឱ្យដឹងថា អាជ្ញាធរយួន កុម្មុយនីស្ត បានចេញចរាចរណ៍ ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ខ្មែរក្រោម ដែលមានខ្ទះផ្កាយ រណប ឬខ្សែកាប អាចមើលទូរទស្សន៍ ពីប្រទេសកម្ពុជាបាននោះ ត្រូវតែដាក់ចុះ ប្រសិន បើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមណា រឹងរុះមិនព្រមធ្វើតាមសារចរនោះទេ ពួកគេ នឹងពិន័យ ឬ ចាប់ដាក់គុកជាកំហិត ជុំវិញករណីនេះ លោក ហៅ ឈូន លី រាយការណ៍ដូចតទៅ ៖

Texte alternatif

.