អត្ថន័យប្រស្នាសិរី ៣ ប្រការនៅក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា