ហេតុអ្វីកម្មវិធីខ្មែរក្រោម តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា មិនទាន់ចេញផ្សាយបាន ???

ចុចដើម្បីស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នៅក្នុងនាទីកម្ពុជាក្រោម នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរី ។