ស័ព្ទសាធុការពរ ក្នុងរដូវបុណ្យណូអែល និងឆ្នាំថ្មី! ឆ្នាំសាកល ២០១២ របស់លោក តោ គិមថុង អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ស័ព្ទសាធុការពរ ក្នុងរដូវបុណ្យណូអែល និងឆ្នាំថ្មី! ឆ្នាំសាកល ២០១២ របស់លោក តោ គិមថុង អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម.