សេចក្តីអញ្ជើញ៖ ពិធីរំឮកខួបទី៦៣ឆ្នាំ នៃថ្ងៃបាត់បង់ដែនដីកម្ពុជាក្រោម នៅកាណាដា