សេចក្តីប្រគេន និងជូនដំណឹងអនិច្ចធម្ម

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារភ្ជាប់

.