សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានៈ ពិធីបុណេរំឭកខួប ៦៤ ឆ្នាំ នៃ អាណានិគមបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ឲ្យវៀតណាម ( ០៤ មិថុនា ១៩៤៩ – ០៤ មិថុនា ២០១៣)

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានៈ ពិធីបុណេរំឭកខួប ៦៤ ឆ្នាំ នៃ អាណានិគមបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ឲ្យវៀតណាម ( ០៤ មិថុនា ១៩៤៩ - ០៤ មិថុនា ២០១៣)