សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ស្តីពី ការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន