សេចក្ដីជូនដំណឹងការប្រកាសរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម