សេចក្តីប្រគេន និងជូនដំណឹង នៃអង្គការ-សមាគមខ្មែរក្រោម នៅភ្នំពេញ

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារភ្ជាប់

.