សុន្ទរកថា៖ ខួប ៥ ឆ្នាំ ព្រះតេជព្រះគុណ អ៊ាង សុខ ធឿន ត្រូវជនមិនស្គាល់ មុខធ្វើឃាត នៅកម្ពុជា