សារជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ លោក ថាច់ វៀន អធិបតី​ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ពីប្រទេសបារាំង លោក ថាច់ វៀន អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជា​ក្រោម បានចេញលិខិតជូន ពរឆ្នាំថ្មី ជាភាសាអង់គ្លេសមួយច្បាប់  ដើម្បីជូនពរចូលឆ្នាំសកល ២០១៤ ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោក ។

លោក ថាច់ វៀន អធីបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន l សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ
លោក ថាច់ វៀន អធីបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន l សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ

សារលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មីនេះ មានខ្លឹមសារថា ៖

ចុចស្ដាប់ សារជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ ២០១៤ របស់ លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម