សម្ភាសន៍ លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឃ អំពីការយល់ឃើញរបស់លោក ជុំវិញកិច្ចប្រជុំ កំពូលអាស៊ី

លោក បារ៉ា អួបាម៉ា និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង ១០