សម្ភាសន៍ លោក គឹម ស៊ីសំណា អំពីសំណុំរឿងខ្មែរក្រោម នៅក្នុងសាសាក្ដី ខ្មែរក្រហម

លោក ចៅ នី ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម ឈរខាងមុខខ្លោងទ្វារវត្តព្រះធាតុ ក្នុងស្រុកគិរីវង្ស ខេត្តតាកែវ។ លោក ចៅ នី និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម ជាច្រើនទៀត ដែលបានរងគ្រោះ ក្នុងរបបសម័យខ្មែរក្រហម៕