សន្និសីទសង្គមស៊ិវិលអាស៊ាន លើកទី ២០

ព្រះតេជព្រះគុណ កាន សុផាណារិទ្ធ ។
លោក លោក  Joshua Cooper នៅសន្និសីទសង្គមស៊ិវិលអាស៊ាន លើកទី ២០ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ។

ចុចលើប៉ូតុងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់ លោក ហៅ ឈួន​ លី  នៃ VOKK រាយការណ៍៖