សនិ្នសីទនៅអង្ការសហប្រជាតិ ខែឧសភា ១៦-២៧ ឆ្នាំ ២០០៥

.