វេទិកា​ស្តីពី​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ពិភពលោក នៅក្នុង​អង្គការ​យូ​អិន​ភី​អូ (UNPO)

ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម ប្រមាណ ១៥០ អង្គ​/​រូប នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា នេះ បាន​ចូលរួម​វេទិកាសាធារណៈ​មួយ​ស្ដីពី «​សមាជិកភាព និង​គោលការណ៍​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅក្នុង​អង្គការ UNPO» ដែល​រៀបចំ​ដោយ​លេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម មាន​មូលដ្ឋាន នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ វេទិកា​នេះ ក៏មាន​ការចូលរួម​ថ្លែង​សារ​ពី​លោក​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ថាច់ ង៉ុ​ក ថាច់ តាមរយៈ អិន​ធើ​ណិ​ត Conference ផងដែរ ។ សូម​ទស្សនា​សកម្មភាព​នៃ​វេទិកា​នោះ តាមរយៈ​រូបភាព​ដូចខាងក្រោម​៖ (​រូប​ថ​តៈ ស៊ឺន ចែង​ចើ​ន​)​
_DSC0006 _DSC0008 _DSC0012 _DSC0022 _DSC0023 _DSC0026 _DSC0028 _DSC0045 _DSC0047 _DSC0055 _DSC0062 _DSC0068 _DSC0073 _DSC0077 _DSC0079 _DSC0085 _DSC0095 _DSC0098 _DSC0101 _DSC0111 _DSC0113 _DSC0116 _DSC0119 _DSC0121 _DSC0124 _DSC0125 _DSC0127 _DSC0129 _DSC0131 _DSC0133 _DSC0136 _DSC0144 _DSC0148 _DSC0155 _DSC0159 _DSC0161 _DSC0167 _DSC0169 _DSC0176 _DSC0191 _DSC0194 _DSC0201 _DSC0202 _DSC0207 _DSC0208 _DSC0209 _DSC0210 _DSC0212 _DSC0214 _DSC0217 _DSC0220 _DSC0221 _DSC0223 _DSC0228 _DSC0232 _DSC0234 _DSC0235 _DSC0236 _DSC0238 _DSC0239 _DSC0244 _DSC0245 _DSC0250 _DSC0259 _DSC0262 _DSC0265 _DSC0271 _DSC0275 _DSC0276 _DSC0283 _DSC0285 _DSC0292 _DSC0299 _DSC0307 _DSC0308 _DSC0313 _DSC0314 _DSC0319 _DSC0320 _DSC0326 _DSC0328 _DSC0331 _DSC0339 _DSC0346 _DSC0360 _DSC0365 _DSC0369 _DSC0376 _DSC0385 _DSC0398 _DSC0400 _DSC0402 _DSC0403 _DSC0404 _DSC0414 _DSC0417 _DSC0419 _DSC0424 _DSC0453 _DSC0463