វេទិកាគំនិតជាតិក្រោមប្រធានបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជាក្រោម» ភាគទី ៣

វេទិកាគំនិតជាតិ នៃវិទ្យុសំឡេង កម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១១ កន្លងទៅនេះ ផ្តោតលើ ប្រធានបទ «ស្ថានភាព ព្រះពុទ្ធ សាសនាខ្មែរ នៅកម្ពុជាក្រោម» ភាគទី ៣ ស្តីពីដំណាក់កាលនៃការ គោរព ប្រពៃណី ព្រះពុទ្ធសាសនា និងកំរិត នៃការទទួល បានសិទ្ធិសេរី ភាពជំនឿសាសនា ដូចក្នុងសម័យ បារាំង គ្រប់គ្រងដែនកូសាំងស៊ីន សម័យរបប ង៉ូ ឌិនយ៉េម សម័យរបប ហ្វៀងវ៉ាំងធេវ- ហ្វៀងកាវកី របបយួន ហូជីមិញ មកដល់របបយួនកុម្មុយនិស្តបច្ចុប្បន្ន”៖ កម្មវិធីប្រព្រឹត្តទៅ នៅលេវាម៉ោង ២១:០០-២២:០០ យប់ ម៉ោងនៅកម្ពុជាក្រោម។ រីឯវាគ្មិនគឺ លោក ថាច់ សេ ប្រធានសភាដំណាងនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងអតីត ជាជនរងគ្រោះក្នុងរបបយួនកុម្មុយនិស្ត អញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងលោក ថាច់ ខេមរា សហការីនៃ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ជាអ្នកសម្របសម្រួល។ .