វត្តសាលវ័ន (តាអោក) ព. ស. ២២៨០ គ. ស. ១៧៣៦

វត្តសាលវ័ន (តាអោក)
ស្រុកកំពង់ស្ពាន ខេត្តព្រះត្រពាំង
ឆ្នាំកកើតវត្ត៖ ព. ស. ២២៨០ គ. ស. ១៧៣៦