លោក ស្រី មូរ សុខហួរ មក ទីលានប្រជា ធិបតេយ្យ ដើម្បីទាមទារសិទ្ធបញ្ចេញមតិ

លោក ស្រី មូរ សុខហួរ មក ទីលានប្រជាធិបតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា នេះ ដើម្បីទាម ទារសិទ្ធបញ្ចេញមតិ ។ រូបថត សឺន ចែង ចើន l សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ

លោក ស្រី មូរ សុខហួរ មក ទីលានប្រជាធិបតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ  នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ដើម្បីទាមទារសិទ្ធបញ្ចេញមតិ ។
លោក ស្រី មូរ សុខហួរ មក ទីលានប្រជាធិបតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ដើម្បីទាមទារសិទ្ធបញ្ចេញមតិ ។