លោកវីរបុរស សឺង ទួន អតីតប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ចុចត្រង់នេះ ទាញយក ជីវប្រវត្តិលោក សឺង ទួន