លិខិតនិមន្ត និងអញ្ជើញចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារភ្ជាប់
.