លិខិតអបអរសាទរ ព្រះតេជព្រះគុណ កាន សុផានណារិទ្ធិ ឡើងជាប្រធាន សមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅកម្ពុជា


ចុចត្រង់នេះ ដើម្បីទាញលិខិតអបអរសាទរ “ព្រះតេជព្រះគុណ កាន សុផានណារិទ្ធិ”

.