លិខិតអញ្ជើញ៖ ទិវាខួប៦៣ឆ្នាំ ថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម នៅក្រុងឡុងប៊ិច