លិខិតអញ្ជើញ៖ ខួបទី ៦៣ នៃទិវា ៤ មិថុនា នៅរដ្ឋ Chicago